Edwins jacht op het vossejong

Al enige jaren organiseerde Edwin PE5EDW een bijzondere jacht op het VPK. Edwin was een gewaardeerd lid van de Veron Vossejacht Commissie en heeft met zijn inbreng de ARDF sport versneld op een hoger plan gebracht in Nederland.

Nu Edwin ons helaas is ontvallen wordt ter ere van hem deze jacht voort gezet. Omdat het een bijzondere jacht is volgt hier de beschrijving van deze Edwins jacht op het Vossejong.

Dutch Tanslation (German and English, please scroll down)

Van een set ARDF zenders zijn de zenders 1, 2 en 3 in gebruik. Deze zenden elk achtereenvolgens één minuut. Daarna wordt er door deze zenders twee minuten niet uitgezonden. Net als bij een ARDF jacht herhalen de uitzendingen zich elke 5 minuten.

Breng middels kruispeilingen de drie sterke zenders in kaart maar zoek ze niet op. Dat kost nl. teveel tijd omdat de zenders daarvoor te ver weg staan. (groene lijnen in het voorbeeld)

Gedurende de twee minuten stilte van de ARDF-zenders zendt alleen het minizendertje van het vossenjong. Dit minizendertje zendt doorlopend op (bijna) dezelfde frequentie als de ARDF-zenders maar is alleen te ontvangen wanneer je er al dicht bij bent.

Heb je de drie ARDF zenders in kaart gebracht, teken dan de driehoek die deze zenders samen vormen. (rode lijnen in het voorbeeld)  Verbindt vervolgens elke hoek met het midden van de tegenoverliggende driehoekzijde. (blauwe lijnen in het voorbeeld) Heb je goed gepeild dan ligt het vossenjong daar waar de drie lijnen elkaar kruisen. vossejong voorbeeld

Ben je aangekomen bij het vossenjong neem dan van het bonnenboekje het bovenop liggende nummer mee. Degene die het laagste nummer heeft, is de winnaar.

 

German translation.

Die Sender 1, 2 und 3 eines Satzes von ARDF-Sendern sind in Verwendung. Sie senden jeweils eine Minute hintereinander. Danach wird von diese Sendern für zwei Minuten nicht gesendet. Wie bei einer ARDF-Jagd wiederholen sich die Sendungen alle 5 Minuten.

Verwenden Sie die Kreuzpeilungen, um die drei starken Sendern abzubilden, aber suchen Sie diese nicht. Das kostet zu viel Zeit, weil die Sendern zu weit weg sind. (grüne linien)

Während der zweiminütigen Stille der ARDF-Stationen sendet nur der Mini-Fuchs des Fuchswelpen. Dieser Mini-Sender sendet kontinuierlich auf (fast) die gleiche Frequenz wie die ARDF-Sendern, kann aber nur empfangen werden, wenn Sie sich bereits in der Nähe befinden.

Sobald Sie die drei ARDF-Sender gemappt haben, zeichnen Sie das Dreieck, das diese Sendern zusammen bilden.(Rote linien) Dann verbinden Sie jede Ecke mit der Mitte der gegenüberliegenden Dreiecksseite. (Blauwe linien) Wenn Sie gut gepeilt haben, dann liegt das Fuchsjunges dort, wo sich die drei Linien kreuzen. vossejong voorbeeld

Wenn du beim Fuchswelpen angekommen bist, nimm die Nummer aus dem Gutscheinbuch.
Die Person mit der niedrigsten Nummer ist der Gewinner.

 

 

English translation.

The transmitters 1, 2 and 3 of a set of ARDF transmitters are in use. They each transmit one minute in succession. Thereafter, these channels will not be broadcast for two minutes. As with an ARDF yacht, the broadcasts repeat every 5 minutes.

Use the cross-polls to map out the three strong channels, but do not look them up. That takes too much time because the channels are too far away. (green lines in example)

During the two-minute silence of the ARDF stations, only the mini-fox of the fox pup sends. This mini-channel sends continuously (almost) the same frequency as the ARDF channels but can only be received when you are already close to it.

Once you have mapped the three ARDF transmitters, draw the triangle that these channels together form. (Red lines in example) Then connect each corner with the center of the opposite triangle side.(blue lines in example) If you have probed well, then the fox cub lies where the three lines intersect. vossejong voorbeeld

When you have arrived at the fox pup, take the number from the voucher book.
The person with the lowest number is the winner.